วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อาชีพสู่อาเซียน

สามารถรับชม/ฟัง TV online ได้ในวันที่ 14 กพ. 56

อาชีพสู่อาเซียนและตลาดนัดหลักสูตร
กิจกรรมอุษาคเนย์เสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน”
อาชีพคือเป้าหมายสำคัญที่เป็นรูปธรรมของการศึกษาทุกแขนงวิชา ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ทักษะจำเป็นและทักษะเฉพาะทาง       ในวิชาชีพนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักเรียนและนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป    ที่กำลังประกอบอาชีพแขนงต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน

กำหนดการ
โครงการราชภัฏวิชาการ: อาชีพสู่อาเซียนและตลาดนัดหลักสูตร
 ห้องประชุมบุษบา และซุ้มด้านหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
*************************************************
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

ห้องประชุมบุษบา
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.


๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.

ซุ้มด้านหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ
๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ลงทะเบียน

พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อุษาคเนย์เสวนาวิชาการ
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย คุณเกียรติชัย  พงษ์พานิช
(สื่อมวลชนอิสระและนักวิชาการอิสระด้านอาเซียน)

พักรับประทานอาหารว่าง

อุษาคเนย์เสวนาวิชาการ
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” (ต่อ)

พิธีปิด โดย อาจารย์มนกาจ  สิงหพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการสาธิตอาชีพ จัดแสดงนิทรรศการ และร่วมเล่นเกมส์เชิงสร้างสรรค์     ในแต่ละซุ้ม ประกอบด้วย ๕ ซุ้ม ดังต่อไปนี้
๑.   ซุ้มคิดวิเคราะห์
๒.  ซุ้มเรียนรู้จากของจริง
๓.  ซุ้มฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
๔.  ซุ้มจิตสาธารณะ
๕.  ซุ้มจิตบริการ